Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 681.3:658.56

Семотюк В.М., Семотюк О.В.

PHYSICS - КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ З ФІЗИКИ

Національний університет «Львівська політехніка», Українська академія друкарства, м.Львів

 

В даній доповіді пропонується підхід до побудови комп’ютерних навчальних систем  консультаційного типу на основі тезауруса. Розроблена система призначена для вивчення понять і термінів з фізики і як інструментальний засіб може бути використана для роботи з подібними базами знань

Ключові слова: тезаурус, комп’ютерна навчальна система, база знань, поняття предметної області, семантичні відношення між поняттями, підсистема виведення, інтерфейс.

 

УДК 378.147:004

Караван Ю.В.

ЄДИНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

Львівський інститут економіки і туризму

 

Розглянуто необхідність створення в вищих навчальних закладах інформаційно-освітнього середовища. Пропонується варіант його структури.

Ключові слова: інформаційні технології, освіта, Інтернет, бібліотека

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 378

Попова Т.Н.

АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА

Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

 

Данная работа посвящена диагностике уровня освоения разделов элементарной математики первокурсниками в вузе. В статье рассмотрена возможность проведения вводных занятий по математике для студентов в первом семестре.

Ключевые слова: математика, входное тестирование, технический вуз, диагностика, вводные занятия.

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 37.013

Векшин Е.В.

АФФЕКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АТТИТЮДА К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ

Ульяновский авиационный бюджетный институт гражданской авиации

 

Работа посвящена проблеме аттитюдов. Основной целью является исследование аффективного компонента аттитюдов.

Ключевые слова: аттитюд, педагогический тест, лингводидактический тест, интерес.  

 

УДК 378.147:81’271:640.4(045)

Трофімук К.В.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ  У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОВЦІ ФАХІВЦІВ З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Класичний приватний університет

 

В умовах модернізації вищої професійной освіти реалізація освітніх програм визначає необхідність змін не тільки змісту підготовки кадрів, але і підходів до пошуку нових форм організації навчального процесу. Сучасний етап розвитку технологій електронного навчання з використанням інформаційних та комунікативних технологій знайшли широке використання в освітньому просторі.

Питання використання інформаційних технологій та електронного навчання досліджували такі вченні: А.Андреєв, В.Безпалько, В.Козаков, В.Олійник, та ін.

Метою нашої роботи є: розглянути особливості організації самостійної роботи студентів на основі електронного навчання .

 

УДК 378.004

Маліков О.Л.

використання компютерно-інтегрованих технологій при проведенні практичних занять з студентами

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

ВСП НАУ Слов’янський коледж Національного авіаційного університету

 

Ця стаття присвячена особливостям використання компютерно-інтегрованих технологій при проведенні практичних занять з студентами вищих навчальних закладів першого – другого рівнів акредитації, майбутніми молодшими спеціалістами в галузі автомобільного транспорту.

Ключові слова: компютерно-інтегровані технології, навчальний процес, практичні заняття, молодші спеціалісти в галузі автомобільного транспорту.

This article is devoted the features of the use computer-computer-integrated technologies during the lead through of the practical employment with the students of higher educational establishments of the first – second levels of accreditation, by future junior specialists in industry of motor transport.

Key words: computer-computer-integrated technologies, educational process, practical employments, junior specialists is in industry of motor transport.

 

УДК 378.02:372.8

Дудышева Е.В.

ВИРТУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Алтайская академия образования имени В.М. Шукшина

 

В докладе анализируются достоинства, недостатки и возможность реализации виртуальной мобильности студентов и преподавателей при применении методов и средств дистанционного обучения в вузе.

Ключевые слова: профессиональное образование, виртуальная мобильность, электронное обучение, совместное дистанционное обучение.

 

Костіна В.В.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ОН-ЛАЙН ТЕХНОЛОГІЙ

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», м. Харків

 

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується відходом від стандартизації педагогічного процесу, інтенсивним переосмисленням цінностей, пошуками нового в теорії та практиці навчання і виховання. Цей процес не може бути стихійним. Він потребує управління. Основу інноваційних процесів в освіті складають дві важливі проблеми педагогіки – проблема вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду та проблема впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику. Результатом інноваційних процесів слугує використання теоретичних і практичних нововведень, а також таких, що утворюються на межі теорії і практики.

 

Василенко Ю.М.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», м. Харків

 

Соціально-економічні зміни, та історичний процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, вимагають суттєвих змін у всіх сферах життя українських людей. В першу чергу це молодого покоління. В цьому контексті реформування освіти викликає постійну увагу пересічних громадян.

Національною програмою «Освіта. Україна XXI сторіччя» передбачено забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження України у трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації.

 

Старченко Л.М.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», м. Харків

 

Постановка проблеми. Увага сучасної педагогічної науки та практики до питання впровадження єдиних стандартів знань в області комп’ютерної грамотності пов’язана із зміною поглядів на інформатизацію як на життєву необхідність суспільного розвитку. Тому сьогодні на перший план виходить завдання винайти схему, за якою може бути проведене якісне та об’єктивне визначення рівня комп’ютерної грамотності вчителів.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 377.091

Попович Т.О.

Деякі питання використання інтерактивного навчання і комп’ютерних технологій на уроках креслення

Державний навчальний заклад «Горлівський професійний ліцей побуту та сфери послуг»

 

Розглянуто технологічні тенденції в освіті, особливості впровадження педагогічних технологій у викладанні креслення. Визначені проблемні сторони використання інтерактивного навчання і комп’ютерних технологій в навчальному процесі.

Ключові слова: комп’ютерні технології, інтерактивне навчання, уроки креслення, педагогічні технології.

 

УДК 378.147

Гусельникова С.В.

ЗДОБУТКИ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Класичний приватний університет

 

Перехід до інформаційного суспільства визначає необхідність реформування вищої професійної освіти та перегляду змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з урахуванням сучасних вимог суспільства. Тенденції світової глобалізації вимагають підготовки студентів до роботи на міжнародному ринку праці, що передбачає аналіз закордонного досвіду професійної освіти та залучення здобутків до вітчизняної педагогіки вищої школи.

 

Яцын А.С.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Вятский государственный гуманитарный университет, Россия

 

The article deals with variety of interactive equipment, and their applicability in the educational process. Analyzes their advantages and disadvantages.

Keywords: interactive, educational process, interactive equipment.

В статье рассматриваются разновидности интерактивного оборудования и возможности их применения в учебном процессе. Анализируются их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: интерактивная система, учебный процесс, интерактивное оборудование.

 

Лемешко Е.Ю.

информационные технологии в обучении английскому языку слушателей курсов повышения квалификации

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

 

В данной статье рассматриваются возможности применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) при обучении иностранному языку, в частности системы Moodle для осуществления электронного сопровождения и поддержки учебного процесса при изучении дисциплины «Английский язык» слушателей программ повышения квалификации для сотрудников технического вуза.

Ключевые слова: «информационные технологии», «иностранный язык», «e-learning», «Moodle», «повышение квалификации».

 

УДК 546:004.9

Аминева Н.А., Боева М.К., Евщик Е.Ю., Аминева Г.Г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ АЛКЕНОВ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Башкирский государственный университет

 

Настоящая работа посвящена применению дистанционного обучения при изучении химии алкенов в средней школе. Разработана и опробована на практике методика проведения уроков в диалоговом режиме с применением видеофрагментов по химическим свойствам алкенов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, алкены.

 

ББК 74.560

Трофимова Т.А.

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ СИТУАЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»

Минздравсоцразвития России

Колледж

 

This work is about communicative situations and situational direction of exercises promoting the orderly development of language skills of students’ unprepared speech in a foreign language. The stages of preparing students for free expression in a foreign language were investigated.

Keywords: communicative situations, situational exercises, strong verbal automatisms, free expression.

Эта работа о коммуникативных ситуациях и ситуативной направленности упражнений, способствующих планомерному развитию речевых навыков неподготовленной речи студентов на иностранном языке. Исследовались этапы подготовки студентов к свободному высказыванию на иностранном языке.

Ключевые слова: коммуникативные ситуации, ситуативные упражнения, прочные речевые автоматизмы, свободное высказывание.

 

УДК 378.4

Романова Ю.С.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Санкт-Петербургский государственный Горный университет

 

В данной статье рассматривается общая структура информационно-обучающей среды вуза, дающей возможность  интегрирования традиционных и инновационных методик обучения при изучении естественно-научных  и математических дисциплин.

Ключевые слова:  инновационные методики преподавания, методические рекомендации, новые технологии обучения .

 

Першина Т.А., Першина М.А.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный  университет»

 

Обсуждается перспективность использования интерактивных методов обучения при прохождении ознакомительной практики студентами первого курса очной формы обучения.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, ознакомительная практика

 

Папернова  Т.В.

Організація навчального процесу із вивчення інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні дорослих

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

 

У статті розглядається проблема переорієнтації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти на формування та розвиток інформатичної компетентності вчителя, що зумовлено потребами сучасного суспільства.

Ключові слова: інформатизація, інформатична компетентність, інформаційно-комунікаційні технології, післядипломна педагогічна освіта.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Казанская А.Ю., Компаниец В.С.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ

Технологический институт ЮФУ (г. Таганрог)

 

В докладе даны методические указания к проведению практического занятия с использованием компьютерной ИС «ИнфОРМО»; приведено подробное описание алгоритма и примера реализации авторской методики оценки социально-экономического состояния муниципальных образований

Ключевые слова: управление социально-экономическим развитием муниципального образования, интерактивные технологии обучения

 
Секции март 2012