УДК 619:616.98:578.828.11

Бусол Л.В1., Коваленко Л.В.2, Тонська Т.Г.3

Ветеринарно-санитарные проблемы и медико-социальное значение лейкоза крупного рогатого скота

1 Харьковская зооветеринарная академия, 2ННЦ «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины», 3Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

 

Лейкозный процесс влияет на качество и безопасность молока и мяса. Последние являются неполноценными продуктами питания и могут быть потенциально небезопасными для организма людей и животных. Необходимо углублённое изучение этиологической общности неопластического процесса у разных видов животных и людей, в зависимости от возникновения злокачественных опухолей у людей при использовании молочных и мясных продуктов от лейкозных животных.

Лейкоз, рак, злокачественные новообразования, молоко, мясо, межвидовой барьер.

 

УДК 006.32

Якубчак О.М., Кобиш А.І.

ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ CODEX ALIMENTARIUS В УКРАЇНІ

Національний університет біоресурсів та природокористування України

 

Висвітлено проблеми та перспективи щодо впровадження Codex Alimentarius В Україні, а також загальні принципи гігієни харчових продуктів. Викладено базові нормативно-правові акти та нормативні документи, на основі яких відбувається гармонізація українського законодавства з міжнародним.

Ключові слова: гармонізація, Codex Alimentarius, Україна

 

УДК 619:616.98.579.873.21

Бусол В.О., мазур в.м.

Потенційні джерела та резервуари в екологічному середовищі Mycobakterium bovis

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

У статті наведено дані аналітичних та експериментальних досліджень з екології M. bovis. Показано поліпатогенність даного виду мікобактерій щодо ссавців, виживання його в організмі живих істот різних родин. Встановлено що одною з екологічних ніш мікобактерій туберкульозу є вільноживучі ондатри. Виділений штам «Ондатра» вірулентний для морських свинок, кролів і курей.

M. bovis, екологія, ондатра, епізоотичний процес, джерело, резервуар.

 

Хаірова А.Н.

ПОШИРЕННЯ ДИКРОЦЕЛІОЗУ ДРІБНОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ТЕРИТОРІЇ КРИМУ

Національний університет біоресурсів і природокористування  України

Анотація: Проведено аналіз літературних даних та наведено результати власних досліджень впливу факторів, що сприяють поширенню дикроцеліозу дрібної рогатої худоби на території Сакського району АР Крим.

Ключові слова: дикроцеліоз, дрібна рогата худоба, епізоотологія, інтенсивність інвазії, екстенсивність інвазії, проміжні хазяї.

Анотация: Проведен анализ литературных данных и наведены результаты собственных исследований действия факторов, которые способствуют распространению дикроцелиоза мелкого рогатого скота на территории Сакского района АР Крым. 

Ключевые слова: дикроцелиоз, мелкий рогатый скот, эпизоотология, интенсивность инвазии, экстенсивность инвазии, промежуточные хозяева.

Annotation: There are the represention of the results of analysis of published data and own researches studying the factors that influence on  the spread of  Dicroceliasis among the small cattle in the Sakskiy region, Autonomous Republic of Crimea.

Keywords: Dicroceliasis, epizootology, the small cattle , the intensity invasion, the extensiveness invasion, the temporary host.