Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК UDK 811.161.2’37
Скрипник Надежда Ивановна,,,,,,
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СФЕРИ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ
Skrypnyk N.I.
CONCEPTUALIZATION OF INTERPERSONAL RELATIONS SPHERE

Аннотация. У цій статті на матеріалі українських фольклорних текстів проаналізовано концептуальну пару доброта – злостивість. Проведене дослідження дає можливість здійснити аналіз семантичного обсягу цих антонімічних лексем і відстежити частотність їх слововживання

Ключевые слова: концепт, концептуальна картина світу, вербалізація, лексема, експлікатор, сема, народна мораль, доброта, злостивість

Abstract. In this article the conceptual pair «kindness – evil» has been analyzed on materials of Ukrainian folklore texts. The given investigation enables to complete the analysis of these antonymic lexemes semantic volume and trace their usage frequency in people

Keywords: concept, world’s conceptual picture, verbalization, lexeme, explicator, seme, people’s moral, kindness, evil.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>