УДК 553.982/981(477.8)
Здерка Тарас Васильович,,,,,,
МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАСТОВОГО РЕЗЕРВУАРУ ОЛІГОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВДЕННОГВІЗДЕЦЬКОГО НАФТОВОГО РОДОВИЩА
Zderka T.V.
Oligocene reservoir modeling on the Pivdennohvizdetske oilfield
 
УДК 549.091
Ладжун Юрий Иванович,,,,,,
Основні положення регламенту оцінки дорогоцінного каміння в сировині
0
THE PRINCIPAL PROVISIONS OF ASSESSMENT REGULATIONS OF GEMSTONE ROUGH
 
УДК 552.578.3
Боднарчук Володимир Степанович,Горванко Галина Денисівна,,,,,
ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ З ЧОРНОСЛАНЦЕВИХ УЩІЛЬНЕНИХ ПОРІД У ВНУТРІШНІЙ ЗОНІ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ ТА КРОСНЕНСЬКІЙ ЗОНІ
Bodnarchuk V.S., Gorvanko G.D.
THE PERSPECTIVES OF HYDROCARBO PRODUCTION FROM BLACKSHALE ROCKS WHING THE INSIDE ZONE OF THE PRECARPATHIAN FOREDEEP AND KROSNO ZONE