УДК 316.323.647.5 (477)
CONSOLIDATIVE POTENTIAL OF TOLERANCE AND THE STATE LANGUAGE
КОНСОЛІДАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА ДЕРЖАВНОЇ МОВИ
Воропаєва Т.С. / Voropayeva T.S.
к.психол.н., доц. / c.p.s., as.prof.
ORCID: 0000-0001-8388-7169
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Kyiv, Volodymyrska Street 60, 01601
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, вул. Володимирська 60, 01601