Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 329.63 (470)

Васильчук Є.О.

Неформальне молодіжне середовище як соціальна платформа молодіжних субкультур

Черкаський державний бізнес-коледж

 

Проаналізовано питання, пов’язані з особливостями формування соціальної бази молодіжних субкультур, визначено вплив неформального молодіжного середовища на формування субкультурних ідентичностей.

Ключові слова: молодіжна субкультура, неформальні, об’єднання молоді, соціальна база.

Analyzed issues related to the peculiarities of formation of the social base of youth subcultures, determined the impact of informal youth on the formation of subcultural identities.

Keywords: youth subculture, informal, youth associations, social base.

Виникнення неформальних молодіжних груп пов'язане з несприйняттям молоддю існуючих соціально-економічних систем, суспільних і духовних цінностей. Їх появу зумовлено витісненням молоді на периферію суспільних відносин, обмеженням можливостей щодо здобуття освіти, отримання престижної роботи, покращення матеріального забезпечення.

Зважаючи на специфічну соціальну практику існування, під неформальними об'єднаннями молоді автор розуміє несанкціоновані владою молодіжні групи і рухи, що виникають автономно, об'єднуються за спільними інтересами, відмінними від традиційних уявлень про суспільно значущі ідеали.

Характерними рисами неформальних об'єднань молоді є наявність власних неформальних лідерів, ідентифікаційних символів і ритуалів, особливої мови. Участь у діяльності неформальних молодіжних груп виконує низку соціально-психологічних функцій, а саме:

‑ компенсаторну функцію, сприяючи утворенню офіційно неконтрольованого соціального простору.

інструментальну функцію, за якої неформальне молодіжне утворення стає інструментом для досягнення усвідомлених чи неусвідомлених результатів;

‑ критичну функцію як передумову для критичного осмислення дійсності та подолання існуючих соціальних проблем;

‑ евристичну функцію, що виражає художньо-творчі й моральні устремління молоді та реалізується в соціокультурній діяльності.

З такого комплексу функцій, що виконують неформальні об’єднання молоді, випливають методи протистояння існуючій системі суспільних відносин та явищ, серед яких наявні критичне ставлення і прагнення до заперечення або перегляду традиційних цінностей, відмова від існуючої офіційної ідеології, негативне ставлення до офіційної культури, традиційного мистецтва, орієнтація на ідеали, спосіб життя, цінності, властивих конкретній молодіжній течії, об'єднанню чи групі.

 

Література:

  1. Ковальчук С. Ю. Неформальные молодежные объединения в условиях социальной трансформации современного российского общества : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. соц. наук : спец. 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы» / С. Ю. Ковальчук. – Волгоград, 2008. – 26 с.
  2. Левикова С. И. Неформальная молодежная субкультура как модель и элемент ценностно-смыслового расслоения грядущего постиндустриального общества / С. И. Левикова // Неклассическое общество: векторы развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / Владим. юрид. ин-т ; каф. гуманитар. дисциплин. – Владимир, 2008. – С. 165 – 167.
  3. Неформальные молодежные сообщества Санкт-Петербурга : теория, практика, методы профилактики экстремизма / [под ред. А. А. Козлова]. – Изд. 2-е, дополн. и перераб. – СПб. : ООО «МАР-СОФ», 2008. – 271 с.
 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.