Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК
Савчук Андрій Борисович,,,,,,
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ПІДГОТОBКИ ДИПЛОМАТИЧНИХ КАДРІВ У ДЕРЖАВАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ (ПОЧАТОК 90-Х РОКІВ ХХ СТОРІЧЧЯ)
Savchuk A. B.
EUROPEAN VECTOR OF DIPLOMATIC STAFF TRAINING IN THE VISEGRAG GROUP STATES (EARLY 90TH OF THE 20TH CENTURY)
 
УДК
Чупахина Светлана Васильевна,,,,,,
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕНТ
Chupakhina Svitlana Vasilivna
Innovative approaches to the formation of inclusive competence of future teachers: Ukrainian content
 
УДК
Антонов Валерий Николаевич,,,,,,
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Antonov V.N., Goloborodko Ye.P.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION (Problem of the quality education and students' employment)
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Троян Алла Александровна,Кантаржи Наталия Ивановна,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕДЬЮТЕЙНМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Troyan А.А., Kantarzhi N. I.
USING THE EDUTAINMENT TECHNOLOGY IN THE STADING UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Клепар Марія Василівна,,,,,,
ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ В УКРАЇНІ
Klepar M. V.
ORIGINS OF FORMING THE SYSTEM OF PROFESSIONAL PREPARATION OF INTERNATIONAL RELATIONS STUDENTS IN UKRAINE
 
УДК
Самойленко Андрей Валерьевич,Горшкова Антонина Евгеньевна,,,,,
ВЛИЯНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА_СТОМАТОЛОГА
A.V. Samoilenko, A.E. Gorshkova
INFlUENCE Оf BUSINESS GAME ON DEVElOPMENT OF CLINICAL THINKING OF THESTUDENT-DENTIST
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Фадеева Татьяна Алексеевна,,,,,,
ДИДАКТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ ШКОЛИ
0
DIDACTIC MODELING OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER SCHOOL
 
УДК
Теслюк Валентина Михайловна,Куринна Анастасия Александровна,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Teslyuk V.M., Kurіnna A.O.
STUDYING THE MOTIVATION COMPONENT OF THE PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHERS OF THE HIGHER EDUCATION
 
УДК
Сидорович Марина Михайловна,,,,,,
КАТЕГОРІЯ «ЗАКОН» У БІОЛОГІЇ - СКЛАДОВА НАУКОВОГО БАЗИСУ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З БІОЛОГІЇ В ШКОЛЯРІВ
0
CATEGORY «LAW» IN BIOLOGY IS CONSTITUENT OF SCIENTIFIC BASE OF METHODICAL SYSTEM FORMING THEORETICAL KNOWLEDGES FROM BIOLOGY FOR SCHOOLBOYS,Sidorovih M.M.
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Савчук Борис Петрович,Бойчук Ірина Анатоліївна,,,,,
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА
Savchuk B.P., Boychuk I. A.
COMPETENT APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS OF READINESS FORMATION TO PROFESSIONAL SELF-EDUCATION AMONG FUTURE TEACHERS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Голуб Татьяна Петровна,,,,,,
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Golub T.P.
PROJECT-BASED LEARNING AS A METHOD OF TEACHING ENGLISH
 
Рейтинг пользователей: / 8
ХудшийЛучший 
УДК
Бердышева Елена Васильевна,Сорокина Лидия Александровна,Поляков Александр Михайлович,,,,
МОНИТОРИНГ КАК МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОТДЕЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Berdysheva E.V. , L.A., Polyakov A.M.
MONITORING AS A MECHANISM FOR ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATION IN THE DEPARTMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Багрій Марія Антонівна,,,,,,
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХYIII – 30-ТИХ РОКІВ ХХ СТ.
Bagriy M.A.
THE SUBSTANTIATION OF THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF TEACHING AND UPBRINGING OF CHILDREN IN THE WORKS OF WRITERS OF WESTERN UKRAINE AT THE END OF THE ХYIII - 30 YEARS OF THE XX CENTURY
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК
Спирина Ирина Дмитриевна,Шорников Андрей Владимирович,Гненная Ольга Николанвна,Фаузи Елизавета Сергеевна,Шевченко Юлия Николаевна,,
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НА ДИСЦИПЛІНІ «ПСИХІАТРІЯ, НАРКОЛОГІЯ»
Spirina Iryna Dmytrivna, Shornikov Andrii Volodimirovich, Hnenna Olha Mykolaivna, Fawzy Yelizaveta Sergeevna, Shevchenko Yuliia Mykolaivna
FEATURES OF THE PERCEPTION OF MEDICAL STUDENTS IN EDUCATIONAL PROSS OF DISCIPLINE «PSYCHIATRY, NARCOLOGY»
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Давиденко Оксана Николаевна,Мироник Елена Владимировна,,,,,
Современные подходы к организации самостоятельной работы студентов медицинских факультетов при изучении дисциплины «Инфекционные болезни»
Davydenko O.N., Myronyk O.V.
Modern approaches to the organization of independent work of students of medical faculties in the study of the discipline "Infectious diseases"