Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК: 616.7

Савво В.М., Кривошей Г.В.

Ультразвукові зміни суглобів у дітей з реактивними артропатіями.

Харківська медична академія післядипломної освіти

 

This work presents the study of ultrasound macromorphological changes in joints in children with ReA. The characteristic lesions in ReA knee joints were assessed. The potential role of USI as noninvasive method of examination of joints in children was defined.

Key words: «Reactive arthritis in children; knee joint; ultrasound investigation».

Эта работа о макроморфологических изменениях в суставах по данным УЗИ у детей, страдающих РеА. Изучены характерные поражения коленных суставов при РеА. Определена перспективность УЗД как неинвазивного метода обследования суставов у детей.

Ключевые слова: «Реактивные артропатии у детей; коленный сустав; ультразвуковое исследование».

За останні роки в Україні, як і у всьому світі, спостерігається суттєве зростання захворюваності на реактивні артропатії (РеА) у дітей. Тенденція до зростання захворюваністі РеА у дітей, зумовлює необхідність подальшого удосконалення і розробки ранньої діагностики цього захворювання [1,2].

Ультразвукове дослідження (УЗД) достатнє успішно застосовується для вивчення анатомо-фізіологічних і функціональних особливостей суглобів, як об'єктивний і достовірний метод в діагностиці, спостереженні та оцінки динаміки лікування. Висока інформативність, доступність, відсутність шкідливої дії на організм, висока роздільна здатність сучасних ультразвукових апаратів, неінвазивність методу, відсутність променевого навантаження, моментальне отримання інформації, наочність, можливість дослідження в реальному часі, а головне, відсутність яких-небудь протипоказань до дослідження створили передумови, які дозволяють використовувати метод ехосоноскопії| для діагностики змін та динамічного спостереження, оцінці єфективності лікування при РеА у дітей [3,4].

При УЗД суглобів виявляються різні анатомічні зміни: наявність синовіальнї рідини і її характер, потовщення синовіальної оболонки, нерівність контурів і цілісність кісток, набряк, запалення м'язів і зв'язок, сухожиль, остеофіти ("шпори") на краях кісток, оцінюється товщина і структура суглобового хряща, звуження суглобових щілин. Відмінною рисою ревматичних захворювань є наявність запального процесу в суглобах.

При УЗД добре видно запальна рідина, що скупчується в порожнині суглобів, а також в сумках оточуючих суглоб. На сонограмме на тлі м'язів сірого кольору контрастом видно запальна рідина чорного кольору. При дослідженні можна оцінити вираженість запального процесу за об'ємом видимої рідини. Якщо рідини багато, це означає, що і запалення в суглобі велике і навпаки.

При УЗД візуалізується не лише кількість, але і структура рідини - по мірі її неоднорідності можна зрозуміти давно тече загострення запалення або нещодавно, оскільки з часом рідина стає густішою і в'язкішою. Ультразвукове дослідження суглобів дає змогу визначити навіть незначне накопичення рідини в суглобах, коли його не видно під час рентгенологічного обстеження, діагностувати синовіт, бурсит, оцінити морфологію навколо суглобових тканин, виявити кісти.

Можливості УЗД також істотно розширилися у зв'язку з впровадженням в практику нових технологій, заснованих на ефекті доплера. Методики УЗ-ангіографії дозволяють візуалізувати патологічний кровотік в зоні запальних змін органів і тканин (наприклад, при синовіті). Доплерівські ультразвукові методи діагностики, які широко використовуються в клінічній практиці для дослідження кровообігу в магістральних посудинах [5].

У дитячій практиці, на сьогоднішній день, подібні досльдження проведені не в повному об'ємі і вимагають подальшого вивчення. Очевидна важність УЗД оцінки суглобів с метою ранньої і диференційної діагностики локального запалення, що має значення для спостереження та оцінки динаміки лікування.

УЗД суглобів може застосовується і як метод контролю ефективності лікування, сприяючи його адекватному підбору. Таким чином, мета і завдання роботи є актуальними в науковому та практичному плані, а впровадження результатів дослідження в роботу закладів практичної медицини надасть змогу як найшвидше встановлювати діагноз РеА, що покращить якість життя та прогноз хворих [6,7].

Мета дослідження: Вивчити макроморфологічни зміни суглобів у дітей з РеА за даними УЗД.

Матеріали та методи: Обстежено 75 дітей з РеА колінного суглоба у віці 1-18 років. У 49 (63,3%) дітей мав місце моноартрит, олігоартрит у 26 (34,7%), гострий перебіг наблюдався у 61 (81,3%) дітей, підгострий у 8 (10,7%), затяжний - 6 (8%).

Дослідження проводилося на апараті Lітimapa частота датчика 7,5 МГц. Усім хворим проведено УЗД суглобів по стандартній методиці. Для оцінки вираженості сіновіту та кровотоку в синовіальний оболонкі (СО) використовалось доплерівське дослідження в кольоровому і енергетичному режимах. Оцінювали кількість внутрисуглобової рідини (незначне, помірне, значне), толщину СО в верхнелатеральному завороті, товщину суглобового хряща, цілістність внутрисуглобових структур.

Результати

В запальний процес залучаються многі тканини суглоба, початок його зв’язан в більшості випадків з єксудативним синовітом. В гострому периоді у 28 хворих макроскопічно було виявлено набряк синовіальної оболонки з однорідним  випотом в порожнину суглоба, у 3 хворих з затяжним перебігом візуалізірувався випіт з включенням фібрину.

У хворих з затяжним перебігом була виявлена проліферація, гипертрофія ворсин синовіальної оболонки

У 27(36%) хворих відзначався набряк периартикулярних тканин, у 17(22,7%) хворих верхній заворот був розширений, з наявністю надлишку однорідної рідини.

У всіх обстежених хворих контури суглобових компонентів чіткі, гіаліновий хрящ макроскопічно був не змінений, візуалізірувався з рівними контурами, звичайною ехогенністю, однорідною ехоструктурою, суглобові співвідношення були збережені, без деформації, крайові кісткові розростання стегнової і великогомілкової кісток не визначались.

При візуальний оцінки кровотоку в СО в аналізованій ділянці було виявлено у 16 (21,3%) хворих відсутність кольорових сигналів, у 26 (33,3%) хворих візуалізовані одиничні кольорові сигнали; у 23 (30,7%) помірна візуалізація кольорових сигналів; у 9(12%) максимальна висока щільність кольорових сигналів, що зливалися на отриманому зображені. По даним допплерівського дослідження при РеА спостерігається певний перерозподіл в кровопостачанні елементів суглоба. Відбувається ріст інтенсивності кровообігу, залежно від міри вираженості запалення, що вказує на надмірну васкуляризацію суглоба.

Висновки:

1. УЗД дозволяє виявити збільшення розмірів надколінникової сумки; наявність випоту в надколінниковій сумці; потовщення синовіальної оболонки; залучення в процес м'якотканевих структур ,що має велике для діагностики реактивних артропатій

2. Патологічний процес в суглобах при РеА протікає по типу синовіта, найбільш ранніми УЗ-ознак ураження м,яких тканин КС належить випіт у суглоби і стовщення CO.

3. УЗД дозволяє визначити у хворих на Pea активність запального процесу за допомогою оцінки кровотоку в CO.

4. Адекватний медикаментозний контроль запалення у хворих на Pea є результатом поліпшення даних УЗД ,що особливо стосується випоту у КС та кровотоку в СО .Це робить УЗД перспективним неінвазивним методом контролю за ефективністю фармакотерапії у хворих на РеА.

5. Впровадження в повсякденну клінічну практику УЗД ,на наш погляд ,дозволяє встановити діагноз РеА, що істотно поліпшує прогноз захворювання.

 

«Література»:

1.  Алексеева Е.И., Жолобова Е.С. Реактивные артриты у детей: клиника, диагноз, лечение //Тезисы Всерос. Конгр «Детская кардиология» 2002 .-М.: 2002.-С.229.

2.  Рейтмаер М.О. Клиническое течение ревматоидного и инфекционно-аллергического (реактивного) артритов у детей с НВV инфекцией и особенности дифференцированного лечение: Автореф. дисс. канд. мед. наук.- К., 2006.

3.  Абдулаев Р.Я, Могила О.О.,Пономаренко С.О., Гапченко В.В.-Ультрасонографія колінного суглоба: методологічні аспекти та нормальна анатомія // Український радіологічний журнал.-2006-№1.-С 7-11.

4.  Jacobson J A. II Radiol. Clin. North Am. - 1999. - Vol. 37, №4. - P. 713-735.

5.  Аллан П.Л. (ред). Клінічна допплерівська ультрасонографія (Пер. з англ.). Львів: Медицина світу, 2001, 293с.

6.  Терзов К.А., Масик О.М., Борткевич О.П. Роль ультразвукового дослідження в оцінці уражень колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит. Український ревматологічний журнал, 1(23): 2006, 57-61.

7.  Backhaus М., Burmester G-R., Gerber T. et al. Guidelines for musculoskeletal ultrasound in rheumatology. Ann Rheum Dis. 60: 2001, 641 -649.

 
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.