УДК УДК 663/664:621.891
Гулай Ольга Ивановна,Шемет Василина Ярославівна,,,,,
КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ ЧУГУНУ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА ТОМАТ-ПРОДУКТІВ
Hulai O.I., Shemet V.Ya.
CURRENT STABILITY OF CAST IRON IN THE CONDITIONS OF PRODUCTION OF TOMATO PRODUCTS