УДК 0
Фітьо І.В.,Стадницька Н.Є.,Новіков В.П.
ВИБІР МАРКЕРІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У КОМПЛЕКСНОМУ РОСЛИННОМУ ЛІКАРСЬКОМУ ЗАСОБІ НА ОСНОВІ CETRARIA ISLANDICA ТА EUCALYPTUS GLOBULUS
Fitio IV, Stadnytska NE, Novikov VP
SELECTION OF MARKERS IN THE STUDY OF THE CONTENT OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN A COMPLEX HERBAL PRODUCT BASED ON CETRARIA ISLANDICA ТА EUCALYPTUS GLOBULUS
 
УДК 0
Супрунчук Владимир Ильич,Иванюк Елена Владимировна,Осьмук Мария Петровна,,,,
ВИКРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ ІЗОТЕРМИ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РОЗПОДІЛЕННЯ ІОНІВ В ОКСИГЕННОМУ КАРКАСІ ШПІНЕ
Suprunchuk Vladimir Ilyich, Ivanyuk Elena Vladimirovna, Osmuk Maria Petrovna ,,,,
USING PRINCIPLE OF ISOTHERMA CHEMICAL REACTION FOR CALCULATION DISTRIBUTION OF IONS IN THE OXYGEN FRAME OF THE SPINEL
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 0
Шаповалова Вікторія Олексіївна,Шаповалов Валентин Валерійович, Шаповалов Валерій Володимирович,Негрецький Сергій Миколайович,Деркач Анатолій Іванович,Осинцева Аліна Олександрівна, Бичкова Тетяна Вікторівна
ДИСТАНЦІЙНЕ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ І ПРОВІЗОРІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 
Shapovalova Victoria Alekseevna, Shapovalov Valentin Valerievich, Shapovalov Valeriy Vladimirovich, Negretsky Sergey Nikolaevich, Derkach Anatoly Ivanovich, Osintseva Alina Aleksandrovna, Bychkova Tetyana Viktorivna
 DISTANCE TEACHING OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL LAW IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION OF DOCTORS AND PHARMACISTS IN QUARANTINE CONDITIONS
 
УДК 0
Трищ Виталий Русланович,Безносик Юрий Александрович,Бугаева Людмила Николаевна,Яблонский Григорий Семенович,,,
ХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ С РАВНОВЕСНЫМИ КИНЕТИЧЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ
Trisch Vitaly Ruslanovich, Beznosik Yuri Alexandrovich, Bugaeva Lyudmila Nikolaevna, Yablonsky Grigory Semenovich ,,,
REACTIVE CHEMICAL SYSTEMS WITH EQUILIBRIUM KINETIC RELATIONS