УДК 0
Новосад Валентина Олексіївна,,,,,,
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ
Novosad Valentina Alekseevna ,,,,,,
SOME FEATURES OF THE UKRAINIAN ENERGY MARKET
 
УДК 0
Остапчук Тетяна Петрівна,Бірюченко Світлана Юріївна,,,,,
ДОХОД ПРАЦІВНИКА ВІД НАДАННЯ ВЛАСНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В ОРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВУ: СУТЬ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ
Ostapchuk Tetyana Petrovna, Biryuchenko Svitlana Yuriyivna ,,,,,
EMPLOYEE INCOME FROM PROVIDING OWN LAND PLOTS TO THE ENTERPRISE: ESSENCE AND METHOD OF CALCULATION
 
УДК 0
Федорова Юлія Володимирівна,,,,,,
ЕМОЦІЙНИЙ КАПІТАЛ МЕНЕДЖЕРА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
Fedorova Julia Vladimirovna ,,,,,,
EMOTIONAL CAPITAL OF THE MANAGER AS A SOURCE OF THE ENTERPRISE INCOME
 
УДК 0
Чорномаз Іван Костянтинович,,,,,,
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОСВІТИ
Chornomaz Ivan Kostiantynovych ,,,,,,
CONCEPTUAL AND PRACTICAL FUNDAMENTALS OF THE STATE HUMAN RESOURCES POLICY OF UKRAINE IN THE FIELD OF EDUCATION
 
УДК 0
Величко Віра Павлівна ,Розумєй Світлана Борисівна,,,,,
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Velychko Vira Pavlivna, Rozumei Svitlana Borysivna ,,,,,
METHODS OF EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE
 
УДК 0
Лукашевич Оксана Миколаївна,,,,,,
САМОМЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
Lukashevich Oksana Mykolayivna ,,,,,,
SELF-MANAGEMENT OF THE MANAGER: METHODOLOGICAL DISCOURSE
 
УДК 0
Марухно Павел Андреевич,Могилова Анастасия Юрьевна ,,,,,
ТАРГЕТИРОВАНАЯ РЕКЛАМА В FACEBOOK
Marukhno Pavel Andreevich, Mogilova Anastasia Yuryevna ,,,,,
FACEBOOK TARGETED ADS
 
УДК 0
Кравченко Ольга Алексеевна,,,,,,
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Kravchenko Olga Alekseevna ,,,,,,
FINANCIAL SECURITY OF TRANSPORT COMPANIES IN A CRISIS
 
УДК 0
Матюха Микола Миколайович,,,,,,
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКІВ ДАНИХ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
Matyukha Mykola Mykolayovych ,,,,,,
WAYS TO OPTIMIZE DATA FLOWS IN ORGANIZATION OF ACCOUNTING