Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 351.745.5

Кудря В.О.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Національна академія внутрішніх справ

 

У тезах визначаються першочергові організаційно-правові заходи вдосконалення кадрового забезпечення в органах внутрішніх справ України.

Ключові слова: кадрове забезпечення; органи внутрішніх справ.

In theses defined initial organizational and legal measures to improve staffing in the internal affairs of Ukraine.

Key words: human resources, the Internal Affairs Bodies.

Адміністративна реформа, яка сьогодні триває в Україні спрямована на всебічну та комплексну перебудову існуючої системи державного управління. Реалізація її завдань потребує чіткого спрямування діяльності органів виконавчої влади на забезпечення прав громадян при наданні адміністративних послуг. Успішність реалізації цих завдань значною мірою залежить від запровадження у правоохоронних органах, зокрема, в ОВС, принципово нової кадрової політики, яка спирається на стандарти демократичного розвитку. Оскільки основою управлінської діяльності завжди є робота з кадрами, результативність виконання ОВС своїх функцій залежить від якості підбору, розстановки, навчання та мотивації персоналу. Концепція кадрової роботи, яка існувала до цього часу в ОВС, вже не відповідає потребам громадянського суспільства та стратегії розвитку країни.

Серед першочергових організаційно-правових заходів вдосконалення кадрового забезпечення в органах внутрішніх справ України можна виокремити наступні:

 1. Створення в МВС України єдиної скоординованої системи постійного та планомірного моніторингу, обліку, вивчення та поширення знань про зарубіжну професійну підготовку керівного складу поліцейських. Центром зазначеної системи може бути вибрано один з вищих навчальних закладів МВС України, який буде отримувати інформацію про всі закордонні відрядження, аналізувати наукову та іншу інформацію тощо. Така діяльність повинна супроводжуватися відповідними правовими та нормативними актами щодо створенням єдиного координуючого центру, організацією дієвого зворотного зв'язку між центром, навчальними і науковими установами МВС України, а також практичними ОВС. Хоча сьогодні існують подібні обов'язки в підрозділах центрального апарату МВС, в освітніх і науково-дослідних установах, деколи проводяться порівняльно-педагогічні дослідження, але єдиної скоординованої системи поки що не сформовано. Немає також й елементарного інформування про зарубіжний досвід науковців і педагогічний склад вищих навчальних закладів МВС. При цьому, на нашу думку, важливо якісно підвищити результативність виконання доручених завдань і якість звітності щодо зарубіжних відряджень і стажувань.
 2. Планування щорічних завдань всім навчальним закладам МВС України щодо вивчення конкретних питань зарубіжного досвіду кадрового забезпечення, зокрема відбору, розстановки та підготовки керівного складу органів та підрозділів. При цьому доцільно враховувати як об'єктивні запити наукових і практичних працівників ОВС, так і територіальні можливості деяких підрозділів, наприклад, їхню географічну близькість до зарубіжних регіонів.
 3. Визначити порядок організації планомірного, систематичного та оперативного інформування керівництва МВС України, науково-педагогічного складу вищих навчальних закладів, науковців, а також усіх зацікавлених працівників ОВС про результати проведених досліджень або можливості застосування закордонного досвіду; про сучасний стан і тенденції розвитку світової системи кадрового забезпечення керівних кадрів поліції (міліції): переводити, розсилати, надавати матеріали про зарубіжний досвід.
 4. Після узгодження з Міністерством освіти та науки України, провести наукові дослідження, з метою визначення наскільки певний конкретний зарубіжний досвід щодо можливості підготовки керівного складу ОВС доцільно запроваджувати в невідомчому вищому навчальному закладі (наприклад, Національній академії державного управління при Президентові України) та за яких умов (організаційних заходів, матеріальних витрат, кадрових змін тощо) він може принести позитивні результати у процес кадрового забезпечення керівного складу ОВС.
 5. Реалізація запропонованих шляхів вирішення проблем дозволить створити сучасну нормативно-правову базу з підбору, розстановки, підготовки та виховання керівних кадрів ОВС; оновлену систему органів і підрозділів внутрішніх справ; нову модель кадрової роботи, адекватну «радикальним» змінам, які відбуваються в країні з використанням зарубіжного досвіду, шляхом впровадження новітніх технологій та запровадження методик щодо розрахунків потреби в кадрах; оптимальнішого планування кар’єри, здійснення об’єктивної оцінки стану підвищення кваліфікації кандидатів для висунення на вищі посади, оцінці ефективності діяльності, аналізу роботи кадрів тощо.
 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
 • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
 • Дата: Октябрь 2011 года
 • Проведение: www.sworld.com.ua
 • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
 • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
 • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
 • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.