Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 330.342:51-77
Ярмоленко Виктор Алексеевич,Полищук Наталия Викторовна,,,,,
НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МІЖНАРОДНЕ ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ
Yarmolenko V.A., Polishchuk N.V.
SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC-TECHNICAL ACTIVITIES: INTERNATIONAL COMPARISON OF EFFICIENCY ON THE BASIS OF MODELING

Аннотация. В статті на основі відповідного моделювання розглядаються підходи до порівняльного аналізу складових результативності наукової та науково-технічної діяльності країн як складової частини інноваційної діяльності (на прикладі Білорусі, Казахстану та України) з урахуванням паритету купівельної спроможності (ПКС). Для аналізу використано статистичні дані Всесвітнього Банку за валовим внутрішнім продуктом (ВВП) з урахуванням ПКС, національні рахунки цих країн, а також авторські моделі результативності та відповідні вартісні показники складових частин результативності будь-якого економічного процесу, котрі розглядалися в опублікованих нами раніше роботах. Встановлено, що методику застосування цих показників для порівняльного аналізу результативності діяльності, котра досліджується (апробовану на прикладі Білорусі, Казахстану та України), можна використати на практиці з метою приросту знань про дієвість діяльності.

Ключевые слова: процес, діяльність як сукупність певних процесів, загальний, чистий і масштабний продукти процесу, ефективність і результативність процесу, процес виконання наукових та науково-технічних робіт, міжнародне співставлення за паритетом купівельної спроможності валют країн

Abstract. In the article on the basis of appropriate modeling the approaches to comparative analysis of the components of efficiency for scientific and scientific and technical activities of countries as constituent of innovative activity have been considered (at the example of Belarus, Kazakhstan and Ukraine) with a glance of purchasing power parity. For analysis statistical date of Word Bank by gross domestic product of Belarus, Kazakhstan and Ukraine by purchasing power parity, national accounts these countries; author's models of efficiency and appropriate money indicators of ingredient parts of efficiency of any economic process have been used. These models and money indicators have been considered in published before papers. Efficiency of process have been defined in the article in innovative interpretation: it have been described by the scale product (by the quantitative component) and by the effectiveness (by the qualitative component) of the process simultaneously. It is established, that methods of application of these indices to comparative analysis of efficiency of the examined activity (which have been approved at the example of Belarus, Kazakhstan and Ukraine) can be applied at practice for the purpose of increase of knowledge about force of activity.

Keywords: process, activity as complex of fixed processes, total, net and scale products of process, effectiveness and efficiency of process, process of implementation of scientific and scientific-technical works, international confrontation by purchasing power parity of currencies of countries

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014